نوشته‌ها

ویزا آمریکا

ویزا آمریکا

ویزا آمریکا

 

ویزا آمریکا  ویزا آمریکا

ویزا آمریکا

شـرحی مختصر در مورد نحوه درخواست ویزای آمریکا  :

با توجه به این که سفارت آمریکا در ایران وجود ندارد به ناچار باید کلیه
درخواستهای خود را به سایر کشورهای همجوار ایران ماننده دبی،ترکـیه، عراق،
ارمنستان، آذربایجان و … برد.  ویزای آمریکا سریعتر از سایر کشورها مورد بررسی قرار
خواهد گرفت بدین صورت که در ۱ یا ۳روز کاری جواب ویزا به متقاضی روادید داده خواهد
شد

 

ادامه مطلب …