نوشته‌ها

شماره تماس فرودگاه های کشور

شماره تماس فرودگاه های کشور

نام فرودگاه

کد تلفن گویا تلفن اطلاعات پرواز تلفن خانه
آبادان ۰۶۳۱

۹- ۶۲۲۳۳۸۶ ۶۲۲۳۴۰۱

ابوموسی ۰۷۶۳

۶۲۲۳۴۰۱-۹

اراک ۰۸۶۱

۵- ۳۲۵۴۰۰۴

۳۲۵۴۰۰۱

اردبیل

۰۴۵۱

۴۴۵۳۶۱۳-۱۹۹

۲- ۴۴۴۷۹۰۱

۲- ۴۴۴۷۹۰۱

ارومیه ۰۴۴۱

۲۷۷۷۷۷۰

۱۹۹

۹- ۲۷۷۷۷۶۶

اصفهان ۰۳۱۱ ۱۹۹ ۵۲۷۵۰۱۰-۵۲۷۵۰۲۰

۵۲۷۵۰۵۰

امام خمینی ۰۲۱ ۵۵۶۷۸۵۵۶ ۵۱۰۰۱
اهواز ۰۶۱۱

۴۴۳۴۶۰۰

۴- ۴۴۳۴۶۰۱

ایرانشهر ۰۵۴۷

۷- ۲۲۲۱۹۳۵

۲۲۲۱۹۳۵

ایلام ۰۸۴۱ ۱۹۹

۲۲۳۶۸۰۰-۱

۲۲۳۶۸۰۰-۱

بجنورد ۰۵۸۴

۲۲۳۵۰۰۰

۲۳۱۶۵۰۳ -۲۲۳۶۵۷۰
بم ۰۳۴۴

۳۴۶۲۶۴۶

۲۲۱۳۳۳۰

بندر عباس ۰۷۶۱

۸- ۶۶۶۵۸۲۷

۹- ۶۶۶۵۸۱۵

بندر لنگه ۰۷۶۲ ۱۹۹

۲۲۲۴۲۲۲ -۲۲۲۳۱۱۱

پارس آباد مغان ۰۵۴۲

۷۲۲۸۳۸۴

۷۲۲۸۳۸۴

بوشهر ۰۷۷۱

۴- ۲۵۳۳۲۹۱

۱۹۹

۴- ۲۵۳۳۲۹۱

بیرجند ۰۵۶۱

۲۳۱۵۰۰۰داخلی ۱۴-۳

۳- ۲۳۱۵۰۰۰

تبریز ۰۴۱۱

۵۲۶۰۴۰۵

۵۲۳۵۸۳۵

داخلي ۱۹۹

۲۶۰۶۱۳۳

۵- ۵۲۳۴۷۰۱

جهرم ۰۷۹۱

۵۵۵۳۵۸۵

۵۵۵۳۵۸۵

جیرفت ۰۳۴۸

۲- ۲۴۱۰۰۸۱

شماره تماس فرودگاه های کشور

شماره تماس فرودگاه های کشور

توضیح: فرودگاه هایی که دارای کادر خالی هستند از حوزه شرکت فرودگاه های کشور خارج و در اختیار دیگر نهادها از جمله نیروهای نظامی، شرکت نفت و… می باشند.

شماره تماس فرودگاهای کشور  شماره تماس فرودگاه های کشور

ادامه مطلب …