مدارک ویزای تجاری ایتالیا

مدارک ویزای تجاری ایتالیا

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ روادﯾﺪ ﺗﺠﺎري از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮي ایتالیا

مدارک  مورد نیاز جهت درخواست روادید تجاری سفارت ایتالیا

مدارک ویزای تجاری ایتالیا  مدارک ویزای تجاری ایتالیا

مدارک ویزای تجاری ایتالیا

دعوتنامه که می بایست طبق نمونه موجود در ضمیمه، توسط یک شرکت ایتالیایی و بر روی سربرگ شرکت تکمیل گشته و به همراه گواهی عضویت در اتاق بازرگانی یا گواهی ثبت شرکتها ارائه گردد.

اصل معرفی نامه از سوی شرکت یا سازمان ایرانی مربوطه بر روی سربرگ سازمان یا شرکت، جهت معرفی فرد متقاضی. معرفی نامه می بایست حاوی مطالب ذیل باشد:

ادامه مطلب …